TT 2023 - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

TT 2023Facebook: Vogelshow Vogelvereniging Veldhoven.

Facebook: Vogelvereniging Veldhoven.
 
In ons clubhuis ‘t Tweespan, Mira 2, Veldhoven.
 
Onder de naam “ Open Zuid - Oost Brabantse Kampioenschappen”
 
Met medewerking en deelname van JMC, Japanse Meeuwen Club Afdeling Brabant-Oost.

TT Reglement 2023:

                   VOGELVERENIGING VELDHOVEN
 
                   =========================
 
 
Wij nodigen U uit tot deelname aan de Open Zuidoost Brabantse kampioenschappen welke gehouden wordt op 27, 28 en 29 oktober 2023. Met deelname van JMC leden
 
in ons clubhuis "Wijkcentrum ’t Tweespan, Mira 2 te Veldhoven.
 
 
 
Inschrijving:         t/m donderdag 12 oktober 2023
 
Inbrengen vogels:     woensdag  25 oktober 2023 van 19.00 tot 21.00 uur.
 
Keurdag:              donderdag 26 oktober 2023
 
Officiële opening:    vrijdag   27 oktober 2023 om 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
Verder geopend:       Zaterdag  28 oktober 2023 van 14.00 tot 20.00 uur.
 
                     zondag    29 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Prijsuitreiking:      zondag    29 oktober 2023 om  15.00 uur.
 
Afhalen vogels:       zondag    29 oktober 2023 na  16.00 uur.
 
 
 
REGLEMENT:
 
 
 
Op deze tijdelijke tentoonstelling zijn de reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, alsmede onderstaand reglement van toepassing.
 
Op deze tijdelijke tentoonstelling is de wet Dierenwelzijn van toepassing.
 
 
Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma N.B.V.V. met toevoeging van OK (Open Klasse) en OEK (Overjarige eigen kweek), groepen zangkanaries zoals Harzers, Timbrado’s, Waterslagers worden NIET gevraagd, met in achtneming van het bepaalde in het reglement van de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers en de hier onder volgende artikelen. Let op vraagprogramma 2020-2024 van de NBVV.
 
 
Art.1   De inzender dient lid te zijn van een C.O.M. erkende bond en de vogels dienen correct geringd te zijn met C.O.M. erkende ringen.
 
Art.2    Er kunnen ook stammen(4 vogels; alleen EK)worden ingezonden.
 
        Deze dingen niet mee met de enkelingen.
 
Art.3    Ook mogen er stellen worden ingezonden alleen EK.
 
        Deze dingen niet mee met de enkelingen.
 
Art.4    Kooinummers worden u toegezonden. De nummers moeten voor op de
 
        kooien bevestigd worden. U ontvangt een lijst van de
 
        ingezonden vogels.
 
Art.5    De vogels worden in ontvangst genomen tegen afgifte van een
 
        afgetekende lijst. Vogels inbrengen in eigen TT kooien.
 
Art.6    Wildzangvogels kunnen alleen worden geaccepteerd, indien ze
 
        zijn geringd met een vaste voetring (met breuklijn) EK en OK.
 
Art.7    Alleen ingeschreven kleuren en/of soorten worden geaccepteerd.
 
Art.8    Prijzenschema: enkelingen 1 op 12, stammen 1 op 3, stellen 1 op 6,
 
        OK vogels 1 op 15.      
 
        Er is een Algemeen Kampioen. Bondskruis valt in organiserende vereniging.
 
        Om kampioen enkeling te worden moet men minimaal 91 punten behalen.
 
Voor stammen is dit minimaal 368 punten en stellen 182 punten (in verband    met het vervallen van eenheidspunten.
 
        Iedere groep heeft een kampioen, tweede en verdere
 
        prijzen(mits voldoende punten behaald)afhankelijk van het aantal
 
        ingezonden vogels.
 
        De beste vogel van de show word Algemeen Kampioen en wint de hoofdprijs.       
 
        Alleen alle kampioenen ontvangen een oorkonde.  
 
        Daarnaast zijn er 5 klassementsprijzen (5 beste vogels per inzender).
 
        Er zijn ook groepsprijzen voor de beste kleurkanarie, postuurkanarie,   
        kromsnavel/parkiet, troop, wildzang en overige
 
Art.9    De keuring zal geschieden bij kunstlicht.
 
Art.10   Prijsbepaling door keurmeester
 
Art.11   De klassementsprijzen gaan over de 5 beste EK vogels per inzender.
 
        1e prijs is een tas boodschappen ter waarde van euro 30,00
 
        2e prijs is een tas boodschappen ter waarde van euro 25,00
 
        3e prijs is een tas boodschappen ter waarde van euro 20,00
 
        4e prijs is een tas boodschappen ter waarde van euro 15,00
 
        5e prijs is een tas boodschappen ter waarde van euro 15,00
 
Art.12   De jeugdleden (t/m 16 jaar)spelen in een aparte jeugdklasse.
 
Art.13   De ingezonden vogels zijn verzekerd tegen brand, verstikking
 
        door rook en diefstal mits de waarde van de vogel op het
 
        inschrijfformulier is vermeld.
 
Art.14   Inschrijfformulieren zenden naar of inleveren bij:
 
        P.T.W. van Knegsel Auriga 18, 5505 RT Veldhoven.
 
        Uiterlijk t/m 12 oktober 2023 onder gelijktijdige betaling of overmaking
 
        van het inschrijfgeld op bankrekening NL42 RABO 0153653604 t.n.v.
        penningmeester V.V.Veldhoven
        F. van Hoof, Maalsteen 5 5554 KC Valkenswaard met vermelding
        inschrijfgeld TT 2023.
 
        Inschrijfgeld:     euro 1,75 per vogel
 
                           euro 3,50 per stel
 
                           euro 7,00 per stam
 
                           euro 3,50 verplichte catalogus
 
        Inschrijfgeld jeugd:euro 0,75 per vogel en euro 3,50 verplichte catalogus
 
Art.15   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
 
        beslist het TT bestuur.
 
Art. 16  Indien u lid bent van de JMC en inschrijft voor deze club
 
        vermeldt dit dan bij lid afdeling. Bent u lid van een afdeling en JMC    vermeldt dan “beide”
 
 
                                            
 
 
        p.s. vogels inbrengen zonder water, wel met voer
 
 
        WILT U DE KOOINUMMERS ZO HOOG MOGELIJK OPPLAKKEN.
 
 
LET OP   Kooien afleveren met VOLLE ZAADBAK rechts en een leeg fonteintje of met waterbakje (indien van toepassing)(water aanwezig in inbrenglokaal) Voor parkietachtige is het toegestaan het zaad op de bodem van de kooi te deponeren. Speciale voederwijze op het inschrijfformulier vermelden
 
(voer meebrengen met vermelding van kooinummers, bij vloeibaar voedsel ook de gebruiksaanwijzing) Als vogels ingezonden worden in kooien welke afwijken van universeel kooien dient dit op het inschrijfformulier vermeld te worden. “K” voor klapkooien “G” voor grote parkietenkooi. Alle kooien moeten voorzien zijn van een bodembedekking van zilverzand, vruchten- en insecteneters mogen een bodembedekking hebben van kattenbakkorrels of beukensnippers. Kwartels zonder bodembedekking inzenden, deze worden na de keuring van bodembedekking voorzien. Kwartels mogen alleen ingezonden worden met een geldig inentingsbewijs. Als u wil bijvoeren is dat alleen toegestaan onder toezicht van een daartoe bevoegde aanwezige tentoonstellingscommissielid van Vogelvereniging Veldhoven
 
 
Inschrijf formulier TT 2023:
Is een word document.

Lukt het niet om het formulier te downloaden, neem dan contact op met:
Ik stuur u dan een inschrijf formulier via de mail.
                                        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
       
 

 
 
Zieke of gebrekkige vogels, alsmede onreine kooien worden geweigerd. Discussie hierover is niet mogelijk. Voor ziekte en sterfgevallen tijdens de tijdelijke TT is de organiserende vereniging niet aansprakelijk.
 
Vogelvereniging Veldhoven organiseert deze tijdelijke vogelshow van vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober, als inzet zal gestreden worden om de mooiste vogel van de show. Iedereen die correct geringde vogels heeft en lid is van een vogelvereniging aangesloten bij de NBVV, heeft in mogen schrijven voor deze show. Ook kunt u inschrijven met OK vogels. Deze show heeft haar bestaansrecht reeds ruimschoots bewezen gezien het grote aantal ingezonden vogels en inzenders. Op deze vogelshow zijn een kleine 550 vogels te bewonderen zoals kleurkanaries, grasparkieten, zebravinken, hybriden(bastaarden), Japanse meeuwen, tropische vogels, duifjes, wildzang, grote parkieten etc.
 
Met deze show wil Vogelvereniging Veldhoven de vogelsport bij de inwoners van Veldhoven en omgeving op een positieve manier onder de aandacht brengen.
 
De vogelsport is er voor jong en oud en voor iedere beurs.
Het is een mooie en leerzame vrijetijdsbesteding en met respect voor de natuur om ons heen.
 
Vele liefhebbers vinden hierin hun vertier en ontspanning en willen de resultaten graag aan u tonen.

Hieronder de nieuwe flyer van de TT 2023. 
 

 Terug naar de inhoud